کودکان کوره‌های آجرپزی

 این حرفه را به جان خریده و مصالح ساخت و ساز بناها و برج های عظیم در کلان شهرها را تولید می کنند. در این میان کودکانشان همپای دیگر اعضای خانواده مشغول کار می شوند. آنها در فضای سخت و زیان آور کارگاه های آجر پزی، رویاهای خود را در میان خشت ها جست و جو می کنند. این کودکان معصوم به جای رفتن سر کلاس درس، یا حتی بازی کردن، کار می‌کنند. سهم شان از دنیای کودکی، کار سخت آجرپزی است. در حالی که هنوز از نظر قوای جسمانی هم آمادگی انجام کارهای سخت را ندارند و فشار بسیاری را متحمل می‌شوند.

What Tavaana Students Have to Say

The best aspect of this course is that, at age 50, I have just now learned what rights I had and knew nothing about. It has changed my view on life in an extraordinary way, and I will pass this information on to women and girls in any way I can.
- Jila, Women's Rights course graduate

Connect with Tavaana

Facebook
Get the latest Tavaana Facebook updates
Twitter
Connect with Tavaana on Twitter
Visit the Tavaana YouTube channel
Google+
Connect with Tavaana on Google+
RSS
RSS
Grab Tavaana's RSS feed for updates