ریش‌خند ۱۷: قبای شرعی المپیک

باری دیگر با تکیه بر دانش بومی موفق به خلق لباس چند منظوره ی شرعی - المپیکی جهت هماهنگی با ارزش های المپیک شدیم که شور و شعف خاصی در کشور آفرید.
بلافاصله پس از خلق این حماسه، فردی با لباس مبدل، خود را شکافت که هرگونه تشابه او به علیرضا رضائی جهت مقاصد ورزشی است!