ریش‌خند ۱۸: ۱۳۹۱ روستای شین‌آباد /۱۳۹۵: کشور بشین‌آباد!

چهار سال پس از آتش گرفتن بخاری مدرسه در روستای شین‌آباد و دو سال پس از اسیدپاشی در اصفهان و یک سال پس از تجاوز به دانش‌آموزی در زنجان، اقدامات موثر مسئولین برای پیگیری این حوادث و جلوگیری از وقوع مجدد آن، با موفقیت کامل به هیچ نتیجه ای نرسید و بلکه تا الان چند اقدام موفق هم در جهت تکرار این فجایع به عمل آمده است.
در این ارتباط و بدون هیچ ارتباط خاصی، همان فرد قبلی، آشنا به تایپ فارسی و لاتین، غرور آفرید که هرگونه شباهتش به غرورآفرینی علیرضا رضائی خطای محاسباتی است.