ریش‌خند ۲۰: کنسرت مقاومتی!

باری دیگر آستین دشمن فرضی از حنجره عوامل نفوذی بیرون زد که فورا توسط امام جمعه مشهد دیده شد. در این رابطه فردی با آستین بیرون زده درحالی‌ که هرگونه شباهتش با علیرضا رضایی فرضی است اقدام به چهچهه کرد.