ریش خند ۲۶: آیاتی از قرآن سعید!

 
پس از قطع کامل دست متجاوز در عرصه خارجی، در برهه حساس کنونی دست متجاوز ایادی داخلی از آستین بیرون زد که چون آستین مال خودمان بود اشکالی نداشت.
در این رابطه فردی به تلاوت آیاتی پرداخت که هرگونه شباهت او با علیرضا رضائی حاصل آستین متجاوز است.