ریش‌خند ۲۷: توطئه کوروش با خواب آسوده!

 
متاسفانه علی‌رغم تمام دلسوزی ‌های مسئولین متعهد نظام باری دیگر آستین ایادی فرضی، این‌بار از آرامگاه کوروش بیرون زد درحالی‌که قاعدتاً نباید اینطوری می‌شد. در این رابطه فرد آستین‌زده‌ای به‌طور فرضی در حال سرقت ریش‌تراش کوروش کبیر دستگیر شد که بلافاصله تمام شباهتش با علیرضا رضائی را تکذیب کرد.