ریش‌خند ۲۹: تاثیر "این زنه" و "اون دختره" در انتخابات امریکا!

 
همانگونه که رهبر انقلاب ده دفعه فرمود و صد دفعه هم تاکید کرد که یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری امریکا "بیچاره یک زنی است"، ملت بعضاا فهیم آمریکای جهانخوار در لبیک به ولی امر مسلمانان جهان "اون مرده" را انتخاب کردند که مشت محکمی بود.
در این رابطه فردی بدون رابطه با اون زنه شباهت خود با علیرضا رضائی را این دفعه تائید کرد.