ریش‌خند ۳۵: ناجی انتخابات بعدی پس از فوت ناجی انتخابات قبلی!

با درگذشت ناجوانمردانه هاشمی رفسنجانی که بعدا معلوم شد منجی عالم بشریت در ۳۷ سال گذشته بوده، ملت تاریخ‌ساز ایران برای نجات انتخابات بعدی دچار پاره‌ای ابهامات شدند که در این رابطه فردی با شباهت تصادمی به علیرضا رضائی مشکل را از بیخ حل کرد. 

Elections Knowledge Center: