ریش‌خند ۳۶: برای مدافعان پلاسکو

 
جایی که نمی شود طنز گفت...