ریش‌خند۳۷: سران بدون همسران نظام!

 
خوشبختانه در طول انقلاب دشمن‌کوب علیه تاریکی آنقدر موفق به دیدار هیچکدام از همسران سران نظام نشدیم که اگر هم تصادفا یکی‌شان را جایی دیدیم تعجب کردیم.
در این رابطه فردی آشنا به همسران سران بعد از کتکی که خورد توضیحاتی هم داد.