ریش‌خند ۳۸- آیه بسیج: حتی لختکم مقابر!

 
پس از افشاگری مقام ملبس رهبری درباره لخت کردن جوانان بسیجی در سال ۸۸، عوامل متعدد خودجوشی با مراجعه به ستاد خبری وزارت اطلاعات پرده از لخت شدن خود برداشتند.
در این رابطه فرد لختی اعترافات لختکان‌دهنده‌ای کرد که هرگونه شباهت او به علیرضا رضایی بخاطر لخت بودنش است.