ریش‌خند ۳۹: ریزگردهای گرد ریز!

پس از آن که حسن روحانی کشف کرد که اگر امر به معروف می‌شد ممکن بود ریزگردها به جای خوزستان بروند یک‌ جای دیگر موجی از شادی اهواز را فرا گرفت. در این رابطه فرد گرد و‌ خاک‌ ریزی، با شباهت تصادفی به علیرضا رضائی دوباره شگفتی آفرید.