ریش‌خند ۵: افشاى فرد مرتبط با روز نامرتبط كارگر

به مناسبت روز كارگر جمعى از كارگران كشور كه هنوز دستگير نشده‌اند تجمعاتی برپا کردند که در پایان آنها باز هم کسی دستگیر نشد.
به همین مناسبت و چون این اتفاق واقعا عجیب است، فرد مرتبطی به چیزهای نامرتبطی اعتراف کرد که هرگونه شباهت او به علیرضا رضائی هم جزو اتفاقات نامرتبط این قضیه است!