بنیادهای دموکراسی

این دوره با همکاری "سی وی تاس" Civitas طراحی شده است. دوره "بنیادهای دموکراسی" در سراسر دنیا برگزار شده و مفاهیم بنیادین دموکراسی را به افراد و گروه هایی آموزش داده است که مایل به گسترش دموکراسی در کشورشان هستند. شرکت کنندگان در این دوره با چهار مفهوم اقتدار، حریم خصوصی، مسئولیت و عدالت آشنا می شوند و اهمیت این مفاهیم برای برپایی و گسترش دموکراسی را درمی یابند. به این ترتیب، آن ها درک بهتری از دولت و سیاست دموکراتیک پیدا می کنند. این دوره آموزشی ویژگی های خاص جامعه ایران را نیز مد نظر قرار می دهد و به شرکت کنندگان می آموزد که با استفاده از ابزارهای آموزشی تعاملی دانش و مهارت خود را به دیگران منتقل کنند.

براى دانلود کتابچه آموزشى بنیادهای دموکراسی به اين لينك مراجعه نماييدTavaana Publications                                  

 

درس ها

این دوره با همکاری "سی وی تاس" Civitas طراحی شده...
  ثبت نام کنیدقدرت سیاسی و اقتدار سیاسی دو پدیده...
ثبت نام کنیددر این جلسه با تحلیل پیچیده تری از قدرت سیاسی...
ثبت نام کنیددر این جلسه از تحلیل مفهوم رضایت آغاز می کنیم و...
ثبت نام کنیددر جلسه چهارم به بررسی تلقی های رایج از مفهوم...
ثبت نام کنیدبحث را با بررسی نقدهای فمینیستی بر ایده حریم...
ثبت نام کنیددر این جلسه ابتدا مسئولیت اخلاقی را تعریف می...
ثبت نام کنیدجلسه هفتم را با تأمل درباره مفهوم مسئولیت جمعی...
ثبت نام کنیددموکراسی و عدالت مهم ترین موضوعات فلسفه سیاسی...
کتاب بنیادهای دموکراسی، فصل اقتدار، بخش های چهارم و...