بهداشت و حقوق بشر

تاریخ‌های برگزاری کلاس زنده: دوشنبه‌ها و پنج‌شنبه‌ها از ۲۶ آبان تا ۲۴ آذر، ساعت ۸ شب به وقت تهران. روز ۶ آذر کلاس برگزار نخواهد شد.

این دوره شرکت‌کنندگان را قادر میسازد تا درک درستی از ارتباط بهداشت عمومی با حقوق بشر داشته و همچنین٬ برای توسعه برنامه‌های بهداشت عمومی نگرشی مبتنی بر حقوق بشر داشته باشند. این دوره به‌طور ویژه بر روی تاثیر آشکار مسائل بهداشتی بر جامعه ایرانی، و در وهله اول بر روی ارتباط بین اعتیاد به مواد مخدر، ایدز، روسپی‌گری و قاچاق انسان تمرکز خواهد کرد. این دوره همچنین استانداردهای بینالمللی حقوق بشر و بهداشت، عوامل اجتماعی/ سیاسی/ اقتصادی بهداشت عمومی را مورد بررسی قرار خواهد داد.

ثبت نام کنید

درس ها

تاریخ‌های برگزاری کلاس زنده: دوشنبه‌ها و پنج...
در این دوره آموزشی، مباحث مربوط به اعتیاد و ایدز، ارتباط آن...
در این دوره آموزشی، مباحث مربوط به اعتیاد و ایدز، ارتباط آن...
 در این دوره آموزشی، مباحث مربوط به اعتیاد و ایدز،...
در این دوره آموزشی، مباحث مربوط به اعتیاد و ایدز، ارتباط آن...
در این دوره آموزشی، مباحث مربوط به اعتیاد و ایدز، ارتباط آن...
در این دوره آموزشی، مباحث مربوط به اعتیاد و ایدز، ارتباط آن...
در این دوره آموزشی، مباحث مربوط به اعتیاد و ایدز، ارتباط آن...
در این دوره آموزشی، مباحث مربوط به اعتیاد و ایدز، ارتباط آن...