تارنمای دموکراسی

"توانا" تارنمای دمکراسی را ترجمه کرده است. این تارنما یک برنامه‌ آموزش مدنی است که توسط موسسه آلبرت شنکر و خانه آزادی تهیه شده است. این تارنما یک نوع راهنمای مطالعاتی برای استفاده‌ معلمان، استادان، و دانشجویان است. تارنمای دمکراسی مروری دارد بر معماری دمکراسی، اطلاعات مربوط به پس زمینه تاریخی این بحث و چارچوبی برای مقایسه وضعیت حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در کشورهای مختلف در سراسر جهان.

 از طریق این مطالعات مقایسه‌ای، دانش آموزان و دانشجویان به اندیشه انتقادی در باب اجزای متشکله دموکراسی و دلایل عقب گرد و توسعه‌ دموکراسی در مناطق و ادوار مختلف تشویق می شوند. "توانا" برای این درس نسخه‌های خود آموز و هدایت شده توسط مربی را عرضه خواهد کرد. شما همچنین می توانید برنامه‌ آموزشی تارنمای دمکراسی را در اینجا مطالعه کنید.

 

 

Tavaana Publications  براى دانلود کتابچه آموزشى تارنماى دموكراسى به زبان فارسى، ترجمه اختصاصى توانا، به اين لينك مراجعه نماييد.

درس ها

"توانا" تارنمای دمکراسی را ترجمه کرده است. این تارنما یک...
در این جلسه نخست درباره نظریه دموکراسی صحبت شده و سپس...
در این جلسه تمرکز بر روی تحول و گسترش ایده دموکراسی در عصر...
قدرت، تبعیض، حق، عدالتپویش قدرت به سمت نامحدود شدن است....
پاسخگویی، مسئولیت و شفافیتاز دیرباز این پرسش مطرح بوده است...
مفهوم قدیم و جدید آزادی، آزادی منفی و مثبت، آزادی و روشنگری...
مفهوم حقحق چیست؟ به چه معنایی انسان به عنوان انسان برخوردار...
 در این جلسه به این پرسش پرداخته می‌شود که آزادی...
در این جلسه به آزادی عقیده پرداخته شده و به تاریخ گسترش آن...