تنوع قومی در ایران و هویت ملی ایرانیان

تقسیم بندی: 
خلاصه: 

هدف این نوشته بررسی مسائل مربوط به تمامیت ارضی ایران از دیدگاه هویت قومی است با توجه به سه مقوله به هم پیوسته زیر: ۱) مرکز و پیرامون در ایران؛ ۲) وابستگی اقلیمی و مرزهای سیاسی؛ و ۳) هویت قومی و جابه جایی اجتماعی. در بخش پایانی، این نوشته به بحث درباره مشکلاتی خواهد پرداخت که ایران در سراسر قرن بیستم برای حفظ تمامیت ارضی خود با آن ها روبرو بوده است.

منبع: 
بنیاد مطالعات ایران
نویسنده: 
تورج اتابکی
سال انتشار: 
١٣٨٧
فايل ها: