جلسه دوم: اقلیت، پلورالیسم و تکوین اقلیت

در این جلسه تعاریفی از اقلیت مطرح می‌شود و به این می‌پردازیم که در قانون اساسی ایران، در اساس‌نامه و روش وزارت ارشاد و در برنامه درسی دانشگاه‌ها فرهنگ اصلی را چگونه و از چه دیدگاه‌هایی رسمی کرده‌اند. صدای چه کسی غایب است و چرا؟ در این جلسه به کاوش در معنای تکثرگرایی، تضعیف «فردگرایی»، شگردهای ایجاد وحدت برای سرکوب فرد اشاره می‌شود. «تک‌فرهنگی» و «چندفرهنگی» و ارتباط آن با حکومت دینی و مسأله فردیت تشریح می‌شود و همین‌طور با تحلیل مختصر در معنای وحدت و همذات‌پنداری، مسأله استبداد و همرنگی فکری و فرهنگی در گفتمان حکومت بررسی خواهد شد. برخی شگردهای یگانه‌سازی مانند «امر به معروف و نهی از منکر» را در نسبت با قانون و همچنین حقوق مدنی بررسی و تشریح می‌کنیم و این را که فیلم و رمان و شعر چگونه در این‌باره موضع گرفته است. 

ثبت‌نام کنید

درس ها

این دوره تلفیقی، به مثابه پلی است میان فیلم، موسیقی، ادبیات...
در این جلسه تأثیر متقابل فرهنگ، حقوق و سیاست را از منظر...
در این جلسه تعاریفی از اقلیت مطرح می‌شود و به این می...
در این جلسه به مسأله اقلیت مرئی و اقلیت نامرئی و موضوع غیاب...
در این جلسه به موضوع بی‌جنس‌گرایی می‌پردازیم...
در این جلسه دو موضوع متفاوت را بررسی می‌کنیم:۱. جنسیت...
در این جلسه به مفهوم مطلق‌گرایی فرهنگی و هویتی می...
در این جلسه معلولیت را به منزله نوعی هویت جدید معرفی می...
در این جلسه برای نتیجه‌گیری، مطالب جلسات قبل را مرور...