جلسه دوم: معرفی ابزارهای فعالیت در فضای دیجیتال

در این جلسه از دوره تکنولوژی برای سازمان‌دهی مدنی٬ ماهیت و چگونگی عملکرد کمپین‌های فنی توضیح داده می‌شود. مفاهیمی از قبیل هک، نامه‌های سرگشاده و فراخوان‌ها، ابزارهای شبکه‌های اجتماعی، سرویس‌های میکروبلاگ، ویدئو و چند‌رسانه‌ای، نقشه‌ها، اینفوگرافیک و نمودارهای تصویری از مباحث مطرح در این درس‌گفتار است.

 

 

 

Elections Knowledge Center: 

درس ها

این دوره مؤثرترین تاکتیک‌های مبتنی بر تکنولوژی‌...
در جلسه اول از دوره تکنولوژی برای سازمان‌دهی مدنی٬...
در این جلسه از دوره تکنولوژی برای سازمان‌دهی مدنی٬...
در این جلسه از دوره تکنولوژی برای سازمان‌دهی مدنی٬...
در این جلسه از دوره تکنولوژی برای سازمان‌دهی مدنی٬...
این جلسه از دوره تکنولوژی برای سازمان‌دهی مدنی٬ موج...
در این جلسه از دوره تکنولوژی برای سازمان‌دهی مدنی٬...
در این جلسه از دوره تکنولوژی برای سازمان‌دهی مدنی٬...
در این جلسه از دوره تکنولوژی برای سازمان‌دهی مدنی٬...