جلسه سوم: آیا روزنامه‌نگاری مستند با روزنامه‌نگاری متعهد در تضاد است؟

آیا اولویت «فکت» بر «آرمان»، تضعیف‌کننده «روزنامه‌نگاری متعهد» (committed journalism) و پیگیری آرمان‌های انسانی در فعالیت‌های رسانه‌ای است؟ آیا وسواس بر دقت در فکت‌ها، باعث نمی‌شود تا روزنامه‌نگاران و شهروند-روزنامه‌نگاران، به افراد بی‌طرف و «خنثایی« تبدیل شوند که نمی‌توانند در ترویج مفاهیمی چون حقوق بشر و دموکراسی موثر باشند؟


 

ثبت نام کنید

 

درس ها

دغدغه بسیاری از روزنامه‌نگاران بیش از آنکه جستجو و...
چرا روزنامه‌نگاری مبتنی بر مستندات واقعی، جایگاه...
آیا شهروند – روزنامه‌نگاران هم به فراگیری قواعد...
آیا اولویت «فکت» بر «آرمان»، تضعیف‌کننده «روزنامه...
آیا روزنامه‌نگار ممکن است که بدون دروغ گفتن هم به...
برای به دست آوردن فکت‌های معتبر به چه منابعی می‌...
مشاهدات یا روایت‌های اختصاصی در چه شرایطی «خبر» محسوب...
چرا حداقلی از «درک ریاضی»‌ در روزنامه‌نگاری و...
چه منابعی برای استخراج داده‌های عددی قابل اعتماد هستند...

دانلود