جلسه چهارم: حریم خصوصی

ثبت نام کنید

در جلسه چهارم به بررسی تلقی های رایج از مفهوم حریم خصوصی می پردازیم و در این باره گفت و گو می کنیم که چگونه این تلقی ها مفهوم حریم خصوصی را با مفاهیم و ایده هایی نظیر کنترل بر جسم خویش، مدیریت اطلاعات شخصی، توان تصمیم گیری و روابط صمیمانه پیوند می زنند. در این جلسه به دلایلی هم اشاره خواهیم کرد که در دفاع از ایده حریم خصوصی اقامه شده است.

 

یادداشت های درسی: 

درس ها

این دوره با همکاری "سی وی تاس" Civitas طراحی شده...
  ثبت نام کنیدقدرت سیاسی و اقتدار سیاسی دو پدیده...
ثبت نام کنیددر این جلسه با تحلیل پیچیده تری از قدرت سیاسی...
ثبت نام کنیددر این جلسه از تحلیل مفهوم رضایت آغاز می کنیم و...
ثبت نام کنیددر جلسه چهارم به بررسی تلقی های رایج از مفهوم...
ثبت نام کنیدبحث را با بررسی نقدهای فمینیستی بر ایده حریم...
ثبت نام کنیددر این جلسه ابتدا مسئولیت اخلاقی را تعریف می...
ثبت نام کنیدجلسه هفتم را با تأمل درباره مفهوم مسئولیت جمعی...
ثبت نام کنیددموکراسی و عدالت مهم ترین موضوعات فلسفه سیاسی...
کتاب بنیادهای دموکراسی، فصل اقتدار، بخش های چهارم و...