حقوق بشر و سازوکارهای بین المللی برای جلوگیری از نقض آن

این دوره آموزشی دانش بنیادین در خصوص سازوکارهای بین المللی برای شکایت، راه‌های دفاع و قوانین بین الملل را به طور ویژه در زمینه حقوق مدنی و سیاسی، آزادی مذهبی، حقوق زنان و زندانیان سیاسی، ارائه می‌‌دهد. شرکت کنندگان پیشرفت تاریخی حقوق بشر در سطح بین المللی را دریافته و با اسنادی چون اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی‌، کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض آمیز علیه زنان و دیگر کنوانسیون‌های مربوط آشنا می‌‌شوند. در این کلاس دانشجویان با تلاش‌های مدافعان حقوق بشر در طول تاریخ ایران آشنا شده و مهارت‌های عملی‌ لازم را برای جمع آوری و تجزیه تحلیل اطلاعات حقوق بشری و دفاع در سطح بین المللی فرا می گیرند.

 

 

درس ها

این دوره آموزشی دانش بنیادین در خصوص سازوکارهای بین المللی...
ثبت نام کنیداین دوره آموزشی دانش بنیادین در خصوص سازوکارهای...
ثبت نام کنیداین دوره آموزشی دانش بنیادین در خصوص سازوکارهای...
ثبت نام کنیداین دوره آموزشی دانش بنیادین در خصوص سازوکارهای...
ثبت نام کنیداین دوره آموزشی دانش بنیادین در خصوص سازوکارهای...
ثبت نام کنیداین دوره آموزشی دانش بنیادین در خصوص سازوکارهای...
ثبت نام کنید این دوره آموزشی دانش بنیادین در خصوص...
ثبت نام کنید این دوره آموزشی دانش بنیادین در خصوص...
ثبت نام کنید این دوره آموزشی دانش بنیادین در خصوص...

دانلود