حقوق بشر و فشار روانی ناشی از آسیب ها

توانا و سازمان اتحاد مرکزی -"هارتلند الاینس"- در ارتباط با موضوع نیازهای انسان و حقوق بشر، دوره آموزشی الکترونیکی زنده پیرامون سلامت روانی و فشار روانی ناشی از آسیب ها در ده جلسه عرضه می کند. این دوره آموزشی به شرکت کنندگان خود راجع به اختلالات و فشارهای روانی ناشی از آسیب ها، افسردگی و آثار دیگر ناشی از نقض حقوق بشر، شکنجه، جنگ و خشونت آموزش می دهد. همچنین این دوره آموزشی هم بر درک تئوری فشار روانی ناشی از آسیب ها تمرکز می کند و هم اطلاعات عملی در مورد درمان ارائه می کند. این دوره آموزشی عمدتا برای روان شناسان، مددکاران اجتماعی و کارشناسان سلامت روانی تهیه شده، اما وکلا، پزشکان و فعالان حقوق بشر هم می توانند از این دوره بهره مند شده و در آن شرکت کنند.

دوره آموزشی به ده بخش تقسیم شده است:

  • نمای کلی فشار روانی ناشی از آسیب ها
  • آثار تروما (آسیب های وارده)
  • بررسی چگونگی تشخیص علایم مربوط به تروما
  • تشخیص و درمان تروما
  • شواهد عملی
  • مسایل درمانی: رابطه درمانی
  • مسایل درمانی: مدیریت واکنش ها به آسیب های وارده
  • مسایل درمانی: روایت آسیب ها
  • درمان های گروهی
  • رنج از آسیب دیگران و مراقبت از خود

 

درس ها

توانا و سازمان اتحاد مرکزی -"هارتلند الاینس"- در ارتباط با...
توانا و سازمان اتحاد مرکزی -"هارتلند الاینس"- برای نیازهای...
توانا و سازمان اتحاد مرکزی -"هارتلند الاینس"- برای نیازهای...
توانا و سازمان اتحاد مرکزی -"هارتلند الاینس"- برای نیازهای...
توانا و سازمان اتحاد مرکزی -"هارتلند الاینس"- برای نیازهای...
توانا و سازمان اتحاد مرکزی -"هارتلند الاینس"- برای نیازهای...
توانا و سازمان اتحاد مرکزی -"هارتلند الاینس"- برای نیازهای...
توانا و سازمان اتحاد مرکزی -"هارتلند الاینس"- برای نیازهای...
توانا و سازمان اتحاد مرکزی -"هارتلند الاینس"- برای نیازهای...
توانا و سازمان اتحاد مرکزی -"هارتلند الاینس"- برای نیازهای...
توانا و سازمان اتحاد مرکزی -"هارتلند الاینس"- برای نیازهای...

دانلود