حقوق همجنس‌گرایان

Title نویسنده خلاصه
سه رساله درباره تئوری میل جنسی زیگموند فروید؛ ترجمه هاشم رضی
همجنس‌گرایی و حقوق همجنس‌گرایان نیلوفر بیضایی
تاریخچه حقوق همجنس‌گرایان در سازمان ملل
نقض حقوق بشر افراد بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسی آن‌ها در جمهوری اسلامی ایران کمیسیون بین المللی حقوق بشر زنان و مردان همجنس‌گرا (ایگل‌هرک)، سازمان دگرباشان جنسی ایران (ایرکو)
ساز و کارهای بین‌المللی حقوق بشر در حمایت از حقوق همجنس‌گرایان بشری اشارت
قوانین شرع و زنان همجنس‌خواه الهام ملک‌پور
چگونه در ایران از حقوق قانونی خود در جایگاه یک متهم همجنس‌گرا دفاع کنیم کمیسیون بین المللی حقوق بشر زنان و مردان همجنس‌گرا (ایگل‌هرک)
راهبردهای مؤثر حقوقی در دفاع از دگرباشان جنسی کمیسیون بین المللی حقوق بشر زنان و مردان همجنس گرا (ایگل هرک)
همجنس‌گرایی، دگرجنس‌گرایی و چرایی آن سیمون لوی
پناهگاه ناامن: چالش‌های امنیتی پیش روی پناهجویان و پناهندگان همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا و دوجنسگونه در ترکیه مجمع شهروندان هلسینکی – ترکیه (HCA)، سازمان پناه، پناهجویی و مهاجرت (ORAM)
«ما نسلی زنده به گور شده‌ایم»: تبعیض و خشونت علیه اقلیت‌های جنسی در ایران دیده‌بان حقوق بشر
راهنمای پناهندگی بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل (UNHCR)
حقوق دگرباشان جنسی؛ سؤال های متداول دفتر کمیسر عالی نهاد حقوق بشر ملل متحد
آزاد و برابر‌ زاده شده‌ایم: گرایش جنسی و هویت جنسی بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر دفتر کمیسر عالی نهاد حقوق بشر ملل متحد
چگونه مسائل دگرباشان جنسی را پوشش دهیم کمیسیون بین المللی حقوق بشر زنان و مردان همجنس گرا (ایگل هرک)
تغییر جنسیت در تراجنسی ها سازمان دگرباشان جنسی ایران (ایرکو)
راهنمای استفاده از سامانه ارتباط با پناهجویان ایرکو سازمان دگرباشان جنسی ایران (ایرکو)
سکسوالیته جفری ویکس
همجنس گرایی: اقلیتی ناحق؟ و فاقد حقوق؟ اکبر گنجی در این مقاله، اکبر گنجی به بررسی حقوق اقلیت همجنس گرا می پردازد و در این راستا، پدیده همجنس گرایی را با چند پدیده دیگر مانند تشیع، تسنن، بهائیت،.. مقایسه می کند. همچنین، گنجی به بررسی تعداد، ماهیت، روشنفکری دینی، عدالت انصافی، شهروندی،قدرت سیاسی،... در زمینه اقلیت همجنس گرا، می پردازد.
اسلام و مسأله همجنس گرایی آرش نراقی موضوع اصلی این درسگفتار بررسی این پرسش است که آیا می توان درکی از اسلام داشت که با رعایت و احترام به حقوق همجنس گرایان سازگار باشد.
راهنمای حفاظت برای مدافعان همجنسگرایان شان کیرون، انریکه اگورن، ماری کاراج این کتابچه راهنما، اطلاعات عملی در مورد قوانین بین المللی همجنسگرایان، ارزیابی ریسک، اجتناب از خشونت و تهدیدهای امنیتی ارائه می دهد.
اوضاع بهتر میشه - پروژه حمایت از نوجوانان همجنسگرا و تراجنسیتی. کارمندان همجنسگرا و تراجنسیتی شرکت اپل از تجربه های نوجوانی شان می گویند.
Wed, 04/03/2013 - 18:30 -- marcusk
Persian