حمایت از حقوق زنان در ایران

دوره آموزشی حمایت از حقوق زنان در طول ده جلسه تدریس می‌‌شود. در این دوره سعی‌ شده مهم ترین مشکلات حقوقی زنان مورد بررسی‌ قرار گیرد. رویکرد ما بررسی‌ دقیق قوانین ایران در رابطه با این موضوعات و مقایسه آن ها با اسناد بین المللی می باشد تا از این طریق نشان دهیم تا چه حد قوانین ایران در تناقض با استاندارد‌های بین المللی می باشد. قانون اساسی، قانون مدنی و قانون مجازات سه منبع اصلی در این کلاس می باشد که البته در موارد لازم به دیگر قوانین داخلی نیز اشاره خواهد شد. اجرای این قوانین نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین جهت روشن تر کردن مباحث حقوقی، در طول کلاس به مثال‌های موردی اشاره خواهد شد.

درس ها

دوره آموزشی حمایت از حقوق زنان در طول ده جلسه تدریس می...
 ثبت نام کنیدقانون اساسی‌ به عنوان پایه نظام...
ثبت نام کنیددر این جلسه توجه داده می شود که حق انسان بر بدن...
ثبت نام کنیدحق آزادی حرکت یکی از حقوق بنیادین انسان می باشد...
ثبت نام کنیددر این جلسه حقوق زن در ازدواج با بررسی مواد...
ثبت نام کنیددر این جلسه مروری خواهیم داشت بر مواد قانونی...
ثبت نام کنیدزندگی همیشه با شرایط عادی شروع نمی شود. همیشه...
   ثبت نام کنیددر این جلسه از شروط ضمن عقد می...
ثبت نام کنیددر این جلسه مهم ترین تبعیضاتی که در حقوق کیفری...
ثبت نام کنیددر این جلسه یک بار دیگر مانند اولین جلسه به...
ثبت نام کنیدمعاونت ریاست جمهوری در تاریخ ۵ آذرماه ۱۳۹۲ پیش...