سرحلقه‌های اعتراضات سراسری

 سرحلقه های اعتراضات سراسری - بهنام محمدی
معاون قوه قضائیه گفت: تمام سرحلقه‌های اعتراضات اخیر شناسایی و یا دستگیر شدند.