فلسفه حقوق

در جامعه ایرانی از دوران صدر مشروطیت تاکنون حاکمیت قانون به مثابه آرمانی ملی انگیزه تلاش ها و جانفشانی های بسیار بوده است. اما در میان اهل اندیشه و عمل کمتر درباره مفهوم قانون بررسی های تحلیلی و ریزکاوانه انجام پذیرفته است.  فلسفه قانون به کارگیری روش های عقلی فلسفه در بررسی و تحلیل مفهوم قانون است. در این سلسله بحث ها درباره فلسفه قانون می کوشیم تا با برخی نظریه های مهم در خصوص قانون و نیز پاره ای از مهم ترین نظریه پردازان فلسفه قانون آشنایی اجمالی بیابیم.  در این سلسله بحث ها خصوصاً دو پرسش اصلی را مورد بررسی قرار می دهیم:  (۱) قانون چیست؟ و (۲) چه رابطه ای میان «قانون» و «اخلاق» وجود دارد؟ یا به بیان خاص تر، آیا رابطه ای مفهومی و ضروری میان «قانون» (یا اعتبار قانونی) از یک سو، و «اخلاق» (یا اعتبار اخلاقی) از سوی دیگر، وجود دارد؟

در پاسخ به این پرسش ها، دست کم چهار نظریه مهم را بررسی خواهیم کرد: (۱)‌ نظریه قانون طبیعی (آکویناس، فینیس، و فولر)؛ (۲) نظریه پوزیتیویسم قانونی (آستین، و هارت)؛ (۳)‌ نظریه واقع گرایی قانونی؛ و سرانجام (۴) نظریه قانون به مثابه یک کل منسجم (دورکین).

 Tavaana Publications براى دانلود جزوه آموزشی فلسفه حقوق، به اين لينک مراجعه نماييد. 

درس ها

در جامعه ایرانی از دوران صدر مشروطیت تاکنون حاکمیت قانون به...
در این جلسه٬ در مورد تطبیق روش‌های عقلی فلسفه در حوزه...
در این جلسه نظریه قانون طبیعی از توماس آکویناس مطرح می...
این جلسه از فلسفه حقوق٬ به نظریه پوزیتیویسم قانونی به روایت...
در جلسه چهارم از فلسفه حقوق٬ مفهوم قانون با استفاده از...
در جلسه پنجم از فلسفه حقوق با آرش نراقی روایت‌های...
در این جلسه از فلسفه حقوق که در ادامه توضیح قرائت‌های...
در ادامه بحث‌های فلسفه حقوق٬ در این جلسه واقع‌...
در جلسه هشتم از کلاس‌های فلسفه حقوق٬ قانون به مثابه یک...