مدیریت سازمان‌های غیردولتی

این درس برای ایرانیانی تدوین شده است که چه در ایران و چه در خارج از ایران، مدیر یک سازمان غیردولتی بوده یا طرح‌هایی در این زمینه را مدیریت می‌کنند. از سازماندهی درست مسائل اداری، اجرایی، مالی و ایمنی گرفته تا تدوین و عملیاتی کردن طرح‌های پیشنهادی و گزارش‌نویسی برای حامیان مالی؛ از کار گروهی گرفته تا مدیریت کارگروه‌های مجازی؛ از اصول اخلاقی گرفته تا رهبری در محیط کار؛ از شریک‌یابی گرفته تا نظارت و برآورد طرح‌های در حال اجرا و پایداری سازمانی؛  این بخش از مجموعه درس‌های مؤسسه توانا کلیدی‌‌ترین اشکال مدیریت سازمان‌های غیردولتی را پوشش می‌دهد. شرکت‌کنندگان در این درس‌ها همچنین مهارت‌های لازم در ارتباط با تدوین طرح پیشنهادی، بودجه‌بندی کارا، و ارائه راهبرد طرح در چارچوبی منطقی و هدفمند، آنچنان که بیش از پیش از سوی حامیان مالی لازم خوانده می‌گردد را آموزش خواهند دید. تمامی این موضوعات در ارتباط نزدیک با شرایط مدنی ایران و محدودیت‌های امنیتی حاکم بر آن و راهکارهای روبرو شدن با موانع و ابتکارهای مجازی مدیریت‌شده از خارج از کشور، تدریس خواهد شد. شرکت‌کنندگان می‌بایست با اصطلاحات کلیدی مدیریت به انگلیسی آشنایی داشته باشند.

ثبت نام کنید

 

 

درس ها

این درس برای ایرانیانی تدوین شده است که چه در ایران و چه در...
سازمان‌ غیردولتی چیست؟ چه کارکردی در جامعه مدنی دارد؟...
سنگ‌بناهای نهادین یک سازمان غیردولتی درست و سالم...
منابع و فرصت‌های مالی موجود برای سازمان‌های...
وجه مشترک طرح‌های موفق کدام است؟ روایت و تدوین یک طرح...
مدیریت پروژه چیست؟ مهارت‌های کلیدی مدیران موفق کدامند...
ویژگی‌های گزارشی که کارآ بوده و نظر مساعد حامی مالی را...
سبک‌های مختلف رهبری چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند...
چرا روابط عمومی و مکاتبه در این زمینه برای یک سازمان...

دانلود