منابع

تجربه ها و مطالعات موردی، گفتگوها، کتابخانه و ترجمه های توانا، چالش ها و مقاوت های مدنی کشورهای مختلف دنیا برای رسیدن به دموکراسی و حقوق بشر را مورد کنکاش قرار می دهد.