نگاهی به اقتصاد فمینیستی

تقسیم بندی: 
خلاصه: 

نرخ مشارکت زنان در اقتصاد به عنوان یکی از شاخص های توسعه محسوب می شود. در این مقاله میزان حضور زنان در اقتصاد ایران و خاورمیانه بررسی شده است. نویسنده همچنین با اشاره به پیدایش تعاریف فمینیستی از اقتصاد در سال ۱۹۶۰، نگاهی به فعالیت های اقتصادی زنان و میزان دستمزد و شرایط کاری آنان دارد.

منبع: 
پیشرفت آنلاین
نویسنده: 
لیلا مصلح