پنج مرحله برای نوآوری تاکتیکی در حقوق بشر: جلسه دوم

پیش درآمد درس شمارۀ ٢
مراحل اوّل و دوّم – خویشتن را بشناسید – طرح مسئله و تعین هدف

 

 پنج مرحله برای نوآوری تاکتیکی

     ١.    شناسایی مسئله

     ٢.    تدوین بینش و هدف مشترک

     ٣.    تعریف میدان عملیاتی (Terrain) با استفاده از ابزار نقشۀ تاکتیکی و طیف همپیمانان (Tactical Map and Spectrum of Allies)

شناسایی مجموعۀ روابط پیرامونِ مسئلۀ اجتماعیِ شناسایی شده و مورد نظر

شناسایی رشتۀ تسلسلِ همپیمانان و رقیبان

     ۴.    کنکاش و گزینش تاکتیک ها

     ۵.    نقشه و برنامه ریزیِ عملیاتی (Action Plan) برای به اجرا گذاردن تاکتیک ها

اهداف دانشجو

١ - با بهره گیری از تاکتیک های حقوق بشر، مسئله و هدف مشخص خود را با بررسی موارد حقوق بشری مشخص، تشخیص داده و تعریف کنید.

هدف مورد بحث در اینجا، شما را برای به اجرا درآوردن مراحل نخست و دوّم در فرآیند پنج مرحلهای متصل ساختن استراتژی با تاکتیک، یعنی شناسایی مسئله و تدوین بینش مشترک، در چارچوب برنامه ریزی عملیاتی و اقدام موثر، آماده می سازد. بخشی از شناخت خویشتن به این موضوع برمی گردد که از دیدگاه و به باور شما چه مسائل و کدامین نکات از نقطه نظر عملیاتی حائز الویت میباشند؟ و چه چیزی سدّ راهِ برپاییِ جامعه، اجتماع، محله و یا خانوادهای بهتر قرار دارد؟

بخش دیگر مرحلۀ شناخت خویشتن نیز به درک بهتر شما از ارزش های خود و آرمان و آرزوی شما در باب جامعه ای بهتر، محله ای بهتر و یا روستایی بهتر، بازمی گردد. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا این ارزش ها و آرزوها، ارزش ها و آرزوهایی مشترک و جمیعا لاشتراک هستند یا خیر؟ آیا شما می توانید تصویر بهتری از اوضاع، نه فقط برای خودتان که برای همه، در ذهن ترسیم کنید یا خیر؟ و چه چیزی در این مقطع مانع جامه عمل پوشاندن به این کمال فرضی و هدف غایی است؟ و خواست دگرگونی و آرزوی تغییر با کدام توانایی ها و کاستی ها دست به گریبان می باشد؟ در راه مطالبۀ این دگرگونی، شما از کدام حمایت ها برخوردار بوده و با کدام همپیمانان می توانید وارد عرصۀ عمل شوید؟ در درسی که در پیش روی دارید، شما با چگونگی شناساییِ مسئله و نحوۀ اقدام و نیز چند و چونِ روشِ تدوینِ بینشی مشترک برای تغییر و برنامه ریزی برای دستیابی به هدف مورد نظر، آشنا خواهید شد.

پیش از آن که وارد مباحث اجرایی در مورد مسئله ای خاص و نحوۀ عملکرد و پیشبرد هدف مربوطه شوید، با کنکاش در مواردی مشخص و استخراج شده از کتاب New Tactics in Human Rights: a Resource for Practitioners، منتشره از سوی مرکز قربانیان شکنجه (Center for Victims of Torture)، با چگونگی شناسایی این مسئله و تعین هدف مرتبط با آن، آشنا خواهید شد.

پیش از وارد شدن به مطالعاتِ موردیِ تاکتیکی، نمونۀ تاکتیکیِ پیشگیری از خشونت (Violence Prevention) را برای آزمون مهارت و میزان شناخت خود در این زمینه، بخوانید. پس از آن و برای خواندن پنج مطالعۀ موردیِ (Case studies) مختصر، از راهنمایِ مندرج در انتهای این نمونه استفاده کنید.

٢ – انتخاب مسئله و موضوع در جریان کارآموزی

پس از آن که مهارت و کارایی لازم را در شناسایی و توصیف مسائل مشخصی که دیگر کنشگران در راه تأثیرگذاری بر آنها تاکتیک هایی را تعریف و تدوین کرده اند، به دست آوردید، وقت آن می رسد که خود رأساً به شناسایی مسئله و موضوعی که برای شما حائز اهمیّت و الویت میباشد پرداخته، به تدوین بینش و چشمانداز دگرگونی در رابطه با آن معضل و ترسیم هدفی متناسب با آن اقدام ورزید. در جریان درس حاضر نیز، با اتکا به همین مسئله و هدفِ انتخابی خود، چگونگیِ نوآوریِ تاکتیکی را خواهید آموخت.

نکته: به احتمال زیاد، هدف انتخابی شما در جریان این کارآموزی با اهداف و مأموریت مورد نظر تشکیلاتِ متبوعتان مغایرت خواهد داشت. با این حال، در مَدّ نظر داشتن این مأموریت به شما کمک خواهد کرد تا استراتژی و تاکتیک هایتان را مطابق با آن انتخاب کنید.

آماده باشید تا در صورت لزوم، مسئله و تاکتیک های انتخابی خود را در جریان همایش مجازی (Webinar) بعدی با دیگران در میان بگذارید.

٣ – تدوین طرح مراقبت از خود (Self-care plan)

بخشی از مرحلۀ شناخت خویشتن شامل تدوین طرحی در رابطه با مراقبت از خود میشود تا هدفی را که در پیش گرفته اید، با توجه به مخاطرات و وقتگیری و مشقت آن، به پایان برسانید. در رابطه با شرایط کاری و استقامت، افراد مختلف و نیازهای آنان با یکدیگر متفاوت می باشند. بنابراین، پس از دوّمین همایش مجازی، از شما خواهیم خواست تا در این رابطه طرح مراقبت از خود را تدوین کنید.

تکلیف ها

خواندنی ها
۱. مقدمه درس ۲
۲. مثالی برای تاکتیک پیشگیری از خشونت
۳. خواندنی ها- مطالعات موردی از کتاب تاکتیک‌های جدید که در ذیل آورده شده

تکلیف قبل از جلسه آن لاین
برای تعریف مساله و هدف، تمرین درس ۲ را ملاحظه نموده.
۱. شناسایی مساله و هدف.
الف: جهت شناسایی مساله و هدف خاص هر کدام از ۵ تاکتیک از فرم "مطالعه موردی تاکتیکی" استفاده کنید.
این موضوع در کتابچه تاکتیک‌های جدید به طور خلاصه توضیح داده شده.

  • مراقبت از جامعه (نپال)
  • با یک تکان و تغییر (ترکیه)
  • به دنبال هم پیمانان (آفریقای جنوبی)
  • آموزش حقوقی در مناطق روستایی (تایلند)
  • اثبات نقطه نظرتان از طریق روش نقشه برداری (لبنان)

۲. مساله و هدف خاص خود را انتخاب کرده جهت کار در کلاس
۳. فرم "انتخاب مساله و هدف" را مطالعه کرده تا به شما کمک کند در تشخیص آن چه که تغییرش برایتان مهم است.

  • جعبه‌ها را با ۱ جمله در توصیف مساله و هدف انتخابی، پر کنید و فرم را به  Nancy Pearson بفرستید nt.tavaana@gmail.com.
  • به کنفرانس آن لاین بپیوندید و خود را برای بحث درباره مساله انتخابی آماده کنید.

کنفرانس آن لاین
زمان و تاریخ: چهارشنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۲۰:۰۰ به وقت تهران
Nancy Pearson: گام اول و دوم: "خود را بشناس"- شناسایی مساله و بینشی که می‌‌خواهید روی آن کار کنید؛ و اهمیت تمرین مراقبت از خود

تکلیف بعد ازکنفرانس آن لاین
۱."مراقبت از خود" Self Care را مطالعه کنید: مراقبت از با ارزش‌ترین منبع از کتاب "تاکتیک‌های جدید"، صفحه ۱۶۴-۱۶۵
۲. جهت کمک کردن به خودتان برای توسعه طرح مراقبت از خود، از فرم "طرح مراقبت از خود" استفاده کنید.
۳. طرح خود را به  Nancy Pearson بفرستید nt.tavaana@gmail.com.

___

اختصاص  "مرکز قربانیان شکنجه- پروژه تاکتیک‌های جدید در حقوق بشر" به عنوان منبع اصلی‌ اطلاعاتی‌ این سند می‌‌باشد.

غیر تجاری  این اطلاعات برای هیچ گونه منفعتی استفاده نمی‌‌شود.

سهم یکسان  اگر می‌‌خواهید هر گونه تغییری در کار وارد کنید، شما می‌‌توانید حاصل کار را تنها تحت همان مجوز یا مجوز مشابه منتشر کنید و برای ایجاد بدنه اصلی‌ دانش و اطلاعت این تغییرات را با CVT-New Tactics به اشتراک گذارید.

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

فرمانده ناجا:بدحجابی دربرخی برنامه‌های تلویزیونی ازخیابان بدتر است فرمانده ناجا بابیان اینکه پلیس دربرخورد باناهن… https://t.co/Th5qmftueB
Tavaana توانا (42 minutes ago)
جوانی شعر "خون است دلم برای ایران"، سروده‌ی زنده‌یاد منوچهر ستوده را در حضور سراینده اجرا می‌کند. امروز زادروز این… https://t.co/VzEersipOc
Tavaana توانا (1 hour ago)
او اگر چه ده‌ها نقش در سینمای ایران بازی کرده است اما کمتر کسی‌ست که خسرو شکیبایی را در نقش «حمید هامون» به یاد نیا… https://t.co/M2ilTLOZ5C
Tavaana توانا (1 hour ago)
Seismologists in Iran have for yrs predicted substantial earthquake for Tehran in near future. Lack of regulation,… https://t.co/25rh71Xo9q
Tavaana توانا (11 hours ago)
#جواد_ظریف در نیویورک: «سردار سلیمانی نقش بزرگی در مبارزه با تروریسم داشته است. منطقه و جهان به ایشان بدهکار است»!… https://t.co/Jk0MKtrGqz
Tavaana توانا (11 hours ago)
Mandela’s enduring legacy goes beyond ending apartheid system to overseeing South Africa’s peaceful, conciliatory,… https://t.co/PwgwV606OF
Tavaana توانا (12 hours ago)
در آتش ِ دو دیوانه، دو قطعه شد دو ویرانه روانه خون ِ خلقی را چنین روا نمی‌بینم امروز، سالروز پذیرش #قطعنامه_۵۹۸ ش… https://t.co/vhEkr0Lc2R
Tavaana توانا (13 hours ago)
Today is #MandelaDay, honoring his legacy of peace, reconciliation, and cultural diversity. Check out Mandela-relat… https://t.co/8mjLE7LkNa
Tavaana توانا (13 hours ago)