پنج مرحله برای نوآوری تاکتیکی در حقوق بشر: جلسه سوم

پنج مرحله برای نوآوری تاکتیکی
      ١.    شناسایی مسئله
      ٢.    تدوین بینش و هدف مشترک
      ٣.    تعریف میدان عملیاتی (Terrain) با استفاده از ابزار نقشۀ تاکتیکی و طیف همپیمانان (Tactical Map and Spectrum of Allies)
 شناسایی مجموعۀ روابط پیرامونِ مسئلۀ اجتماعیِ شناسایی شده و مورد نظر
 شناسایی رشتۀ تسلسلِ همپیمانان و رقیبان
      ۴.    کنکاش و گزینش تاکتیک ها
      ۵.    نقشه و برنامه ریزیِ عملیاتی (Action Plan) برای به اجرا گذاردن تاکتیک ها

اهداف دانشجو

١ - با بهره گیری از نقشۀ تاکتیکی، نمودار افراد، گروه ها، نهادها و ماهیّت روابط درگیر در مسئلۀ انتخابی خود را ترسیم کنید.

هدف مورد بحث در اینجا، فرآگیری نحوۀ به کارگیری ابزار نقشه برداریِ تاکتیکی به عنوانِ روشی برای خلقِ راهکارهایِ نوآورانه در راه تأثیرگذاری بر مسئلۀ انتخابی شما می باشد. این ابزار به شما امکان می دهد تا شاخص های زیر را مورد تحلیل قرار دهید:

  • کی درگیر این مسئله است؟
  • چگونه افراد درگیر مسئله با یکدیگر مرتبط هستند و نحوۀ اتصال آنها به یکدیگر کدام است؟
  • کجا حمایتهای لازم را میتوان یافت؟
  • کی و یا چه افراد و یا گروه ها و نهادهایی حامی ما می باشند؟
  • کدام تاکتیک ها تا کنون مورد استفاده بودهاند؟

این مرحلۀ آموزشی با تشخیص و تعریف مسئله به عنوان رابطه ای میان دو قطبِ قدرت، رابطه ای که از آن تحتِ اصطلاح رابطۀ مرکزی (Center Relationship) نام برده می شود، یعنی رابطه ای که شما خواهان تغییر آن هستید، آغاز می شود. نگاه ما آنگاه، از طریق کنکاش در مجموعه روابطی که رابطۀ مرکزی را در احاطه و تحت تأثیر خود دارند، به سوی راهکارهای مشخصی معطوف خواهد شد که به عنوان تاکتیکهایِ بالقوّه از قابلیّتِ تأثیرگذاری، چه به طور مستقیم و چه به شکل غیرمستقیم، بر این رابطۀ مرکزی برخوردار میباشند.

منظور از رابطۀ مرکزی در یک مسئلۀ اجتماعی چیست؟ به مثالهایِ زیر توجه کنید:

   

رابطۀ مرکزی مسئله
زن - شوهر   خشونت زناشویی بر علیه زنان
شنکنجه گر - قربانی شکنجه
کارمند – رشوهدهنده فساد اداری و حکومتی
تولیدکنندۀ آلاینده های سمّی - ماهیگیر آلایندههای سمّی در آب های ساحلی
قرض دهنده – کشاورز فقیر نرخ های انتفاعی و غیرمنصفانۀ اجاره     
  مسئلۀ انتخابیِ دانشجو

 

در همایش مجازییی که در رابطه با این درس خواهید داشت، با چگونگی استفاده از این ابزار و کاربرد آن در چارچوب مسئلۀ انتخابی خود، آشنا خواهید شد.

٢ – شناسایی اهدافِ مربوط با مسئلۀ مشخص و نحوۀ تأثیرگذاری بر آنها با استفاده از ابزار نقشۀ تاکتیکی

پس از نقشه برداری تاکتیکی و ترسیم نمودار افراد و گروه های درگیر و مجموعه روابط آنها با یکدیگر، این بخش از آموزش به شما یاد خواهد داد تا چگونه با استفاده از این ابزار، اهدافِ خود را در چارچوب مسئله و رابطۀ مرکزی آن شناسایی کرده و توجه خود را معطوف به آنان دارید. و این همان چیزی است که از آن تحت عنوانTarget یا مخاطب در این مجموعه دروس یاد میشود.

مخاطب یا Target – فرد، گروه،  نهاد و یا قشر اجتماعییی را گویند که در کانون راهکارهای تاکتیکی هدفمند شما قرار دارند. آنچه در این زمینه حائز اهمیّت است این است که مناسبت و اقتضای عملکرد تاکتیکیِ مورد نظر در رابطه با مخاطب و کارکرد و پیامدهای آن بر او، میبایست پیش از اتخاض تصمیم نهایی در به اجرا درآوردن آن تاکتیک، به دقّت تعریف شده و مورد تحلیل و برآورد قرا گیرد.

پس از اتمام مرحلۀ کنونی و با در دست داشتن نقشۀ تاکتیکی و تعریف درست از مخاطب، درس چهارم، با ابزاری جدید، به شما خواهد آموخت تا چگونه حامیان بالقوۀ خود را شناسایی کنید، چه کسانی احتمالاً تحت تأثیر استدلال و عملکرد شما قرار خواهند گرفت و به حمایت از شما بر خواهند خاست، چه کسانی در این رابطه موضع انفعالی در پیش خواهند گرفت و درگیر مسئله نخواهند شد، و چه کسانی نیز به مخالفت با هر گونه دگرگونی مورد نظر شما خواهند پرداخت.

تکلیف ها

خواندنی ها:
۱. مقدمه درس ۳
۲. ابزار رسیدن به هدف
تکلیف قبل ازکنفرانس آن لاین
۱. "کودک ۱۰ ساله و طلاق داده شده": نجود علی‌ و "مبارزه علیه ازدواج کودکان در یمن" را مطالعه کنید و به پرسش‌های زیر درباره موضوع مربوطه پاسخ دهید:

  • ارتباط مرکز چیست؟
  • ارتباطات مستقیم را شناسایی کنید.
  • ارتباطات غیر مستقیم را شناسایی کنید (ابتدا از سطح محلی شروع کرده تا به سطح ملی‌ و بین المللی برسید.)

۲.  پس از پاسخ به سوالات، به جلسه آن لاین آمده.
کنفرانس آن لاین
زمان و تاریخ: چهارشنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۲۰:۰۰ به وقت تهران
  Nancy Pearson :گام ۳:"میدان عملیاتی خود را بشناس": معرفی‌ و استفاده از ابزار نقشه تاکتیکی
تکلیف بعد از کنفرانس آن لاین
روش نقشه برداری تاکتیکی را تمرین کنید و از مثال مساله و هدف انتخابی خود استفاده نمائید.
۱.  دستور العمل‌های نقشه برداری تاکتیکی را مطالعه کنید.
۲.  نقشه تاکتیکی خود را طراحی‌ نمائید و برای معرفی‌ ماهیت ارتباطاتی که شناسایی نموده اید، از ماژیک‌های رنگی‌ استفاده کنید.
۳.  بر اساس نقشه خود، با استفاده از فرم "مخاطب نقشه تاکتیکی" Tactical Map Target ، یک مخاطب را شناسایی نمائید.

  • چرا فکر می‌کنید که مخاطب خوبی‌ است؟
  • هدف شما برای تاثیر گذاری بر این مخاطب چیست؟

۴. فرم تکمیل شده را به  Nancy Pearson بفرستید nt.tavaana@gmail.com.

___

   

اختصاص  "مرکز قربانیان شکنجه- پروژه تاکتیک‌های جدید در حقوق بشر" به عنوان منبع اصلی‌ اطلاعاتی‌ این سند می‌‌باشد.

غیر تجاری  این اطلاعات برای هیچ گونه منفعتی استفاده نمی‌‌شود.

سهم یکسان  اگر می‌‌خواهید هر گونه تغییری در کار وارد کنید، شما می‌‌توانید حاصل کار را تنها تحت همان مجوز یا مجوز مشابه منتشر کنید و برای ایجاد بدنه اصلی‌ دانش و اطلاعت این تغییرات را با CVT-New Tactics به اشتراک گذارید.

 

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

Today marks 6 years since Rana Plaza collapse, the deadliest garment factory accident in history which killed 1,134… https://t.co/EQzvrLMZNw
Tavaana توانا (10 hours ago)
اسپانیا چگونه تبدیل به کشوری دموکراتیک شد؟ در این کشور مهم اروپایی چگونه توافقی وسیع و عمومی برای گذار به دموکراسی… https://t.co/VNNJkHIHSi
Tavaana توانا (10 hours ago)
کسی که قانونی ناعادلانه را می‌شکند، بیشترین احترام را به "قانون" گذاشته است. - مارتین لوترکینگ نامه مارتین لوترک… https://t.co/yjYYRZfbCg
Tavaana توانا (10 hours ago)
"هرکسی مسئولیت اخلاقی دارد که قوانین ناعادلانه را رعایت نکند" عدم خشونت و مارتین لوترکینگ https://t.co/My0ndWtPeb #پشت_به_دشمن_رو_به_میهن
Tavaana توانا (10 hours ago)
اکثریت مردم ایران مسلمان یا مسلمان‌زاده هستند. آیا این مانعی بر سر راه برقراری نظامی دموکراتیک و توسعه‌گرا در ایران… https://t.co/1s8rnpIXF8
Tavaana توانا (10 hours ago)
“They’ve told me I must pay 40 million toman for maintenance of my daughter and 2 sons with disabilities, I don’t e… https://t.co/L7jl675D6X
Tavaana توانا (10 hours ago)
ایران تنها کشوری نیست که با حکومتی ستمگر دست به گریبان است. کشورهای بسیاری نظام‌های ظالم خود را بر انداخته‌اند. درب… https://t.co/Hs8coBs4OD
Tavaana توانا (10 hours ago)
در برابر حکومتی که عزا و گریه را تبلیغ می‌کند و با شادی و رقص مبارزه می‌کند، گستراندن بساط رقص و شادی نوعی نافرمانی… https://t.co/2fLpPiulAu
Tavaana توانا (11 hours ago)