کمیته انضباطی

تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه «تهران» و «علم‌ و‌صنعت» در روزهای اخیر به کمیته انضباطی فراخوانده شده‌اند.