کنشگری و جنبش دانشجویی

جنبش های اجتماعی همواره در گذار به دموکراسی و طرح مطالبات مردمی نقش موثری داشته اند. در این میان جنبش دانشجویی به دلیل حضور دانشجویان و جوانان با انگیزه ای که کمتر دغدغه مالی دارند؛ نقش پررنگی داشته است. در ایران نیز از ابتدای تاسیس نهاد دانشگاه دانشجویان پیشتاز طرح مطالبات مردمی و مبارزه برای آزادی و عدالت بوده اند. با این حال جنبش دانشجویی ایران در تاریخچه خود فراز و نشیب بسیاری دیده و در هر دوره ویژگی های خاصی داشته است. گفتمان و ایدئولوژی غالب از نسلی به نسل دیگر تغییر کرده و راهبردها، تاکتیک و ابزارهای متفاوتی برای رسیدن به هدف انتخاب شده است. بررسی این تجربیات و یافتن دلایل موفقیت ها و شکست ها در هر دوره ای می تواند زمینه ساز توانمندی کنشگران کنونی جنبش دانشجویی باشد.

این درس برای اعضای فعال گروه های دانشجویی در ایران طراحی و تدوین شده است. انتظار می رود دانشجویان شرکت کننده در این درس بتوانند در پایان دوره با مفاهیم پایه ای جنبش های دانشجویی آشنا شوند. همچنین در مورد وقایع مهم جنبش دانشجویی در دوره های قبل و بعد از انقلاب دانش لازم را کسب کنند و بتوانند دلایل موفقیت ها و شکست های هر دوره را تحلیل کنند. آشنایی با جنبش دانشجویی در کشورهای دیگر، بررسی ارتباط جنبش دانشجویی با سایر جنبش های اجتماعی مانند جنبش زنان از دیگر اهداف این درس است. همچنین تلاش می شود تا در مورد چالش های امروز جنبش دانشجویی و تاکتیک ها و ابزارهای نوین فعالیت بحث و بررسی انجام شود.

ثبت نام کنید

 

درس ها

جنبش های اجتماعی همواره در گذار به دموکراسی و طرح مطالبات...
ثبت نام کنیددر این جلسه ابتدا در مقدمه ای ضرورت های این...
ثبت نام کنیدفعالیت های اولیه جنبش دانشجویی از زمان تاسیس...
ثبت نام کنیداین جلسه از نظر زمانی بیشتر مربوط به سال های...
ثبت نام کنیداین جلسه به بررسی رخدادهای زمان انقلاب و مسائل...
ثبت نام کنیددفتر تحکیم وحدت در این دوره نقش موثری در انتخاب...
ثبت نام کنیددوره های نزدیک تر به دلیل شباهت زیاد به شرایط...
ثبت نام کنیددانشجو بودن یک ویژگی موقتی است و فعالان...
ثبت نام کنیدپس از بررسی دوره های مختلف در جلسات قبلی نوبت...
ثبت نام کنیددر این جلسه موضوعاتی مانند ساختار سازمانی در...
ثبت نام کنیددر این جلسه تلاش می شود مروری بر برخی تجربیات...

دانلود