الفبای حمایت‌گری

 این دورۀ پایۀ حمایتگری کنشگرانی را که در حوزۀ حمایتگری برای عدالت اجتماعی فعال اند را با بنیادی ترین مهارت های حمایتگری آشنا می سازد. راهنمای آموزشی جامع موسسه "مساعدت های کلیسای دانمارک" برای "کنشگران مدنی در خاورمیانه" تهیه شده و توسط  آموزشکدۀ توانا به فارسی ترجمه شده است، مبنای دورۀ حاضر و از منابع اصلی آن است. در آغاز این دوره، دانشجویان نقش جامعۀ مدنی در اصلاح قوانین موجود و ایجاد دگرگونی های اجتماعی در سرکوبگرترین نظام های سیاسی مطالعه می کنند. دانشجویان این دوره همزمان با فراگیری و بحث دربارۀ مقدمات به راه اندازی کمپین های مدنی نوآور و پایدار، می آموزند که چگونه به شناسایی  راهبردی مشکلات و مواجهۀ راهبردی با مسائلی که در عمل با آنها برخورد خواهند کرد، بپردازند و حمایتگری را مبنای راه حل یابی برای مسائل و مشکلاتی از این دست قرار دهند. در مرحلۀ فراگیری برنامه ریزی برای راه اندازی یک کمپین مدنی، کنشگران می آموزند که چگونه به طرح و تعیین اهداف و شاخص ها، و شناسایی بازیگران و اهداف ایشان، بپردازند. کنشگران همچنین با فراگیری فن پرورانیدن پیام، وبازبینی دقیق نقاط قوت و ضعف شبکۀ کنشگران مدنی و هواداران شان،  مهارت های لازم  در بسیج کردن منابع برای کمپین های مدنی  را کسب می کنند. لابی گری، رسانه سازی و همکاری با رسانه های همگانی و ایجاد ائتلاف های مدنی از موضوعات اصلی مورد بحث در این دوره خواهند بود. دانشجویان همچنین حمایتگری هایی را که مبتکرانه از رسانه های اجتماعی بهره برداری می کنند، فرا می گیرند و روش های ارزیابی کمپین های مدنی را برای رشد دادن و هر چه مؤثرتر ساختن کمپین های مدنی شان می آموزند. دورۀ حاضر با عرضۀ مثال های سودمندی که از کمپین های حمایتگری در منطقۀ خاورمیانه در راهنمای "مساعدت های کلیسای دانمارک"  مورد گفتگو قرار گرفته اند و نیز با بهره گیری از تجارب موفق حمایتگری از سراسر جهان که روایت های گوناگون آن از طریق آموزشکدۀ توانا در دسترس دانشجویان هستند، منابع عملی و کاربردی متنوعی را در دسترس دانشجویان این دوره قرار می دهد. دانشجویان بویژه در طی این دوره با توجه به مسائل و مشکلاتی که در کمپین های حمایتگرانه شان با آنها درگیر بوده اند، به ارزیابی انتقادی نیازها و الویت های شان خواهند پرداخت.  

درس ها

 این دورۀ پایۀ حمایتگری کنشگرانی را که در حوزۀ...

دانلود