حمایت‌گری از حقوق معلولان/دگرتوانان

 این دوره در پی دوره های ارائه شده بوسیلۀ آموزشکده توانا و گفتگوها و مباحث جاری در شبکه های اجتماعی که بوسیلۀ توانا مطرح شده اند، برای سازمان های جامعۀ مدنی ایران دربارۀ وضعیت، نیازها و حقوق معلولان در ایران تدوین شده است. دانشجویان این دوره درضمن تحلیل ظهور روزافزون تلاش های حمایتگرانه از حقوق معلولان، به مطالعۀ تاریخچه و وضعیت فعلی حمایتگری از حقوق معلولان در سطح بین المللی می پردازند. سرفصل هایی که ایرانیان معلول و غیرمعلول دربارۀ آنها در این دوره خواهند آموخت، شامل: ساخت اجتماعی و تاریخی معلولیت؛ ننگ های اجتماعی، گفته ها و شنیده های موهوم و سوء تفاهم های جاری دربارۀ معلولان؛ چارچوب های ملی و بین المللی در مورد حقوق معلولان، از کنوانسیون حقوق معلولان سازمان ملل متحد تا «قانون جامع حمایت از معلولین» (مصوب 1383 خورشیدی)؛ موانع قانونی، اجتماعی، و ساختاری علیه برابری کامل و مشارکت معلولان  در ایران و نیاز به اجرا رساندن تضمین های قانونی موجود برای معلولان؛ و پیشبرد عاملیت و ظرفیت معلولان، می باشند. دانشجویان تکنیک های گوناگونی از جمله کمپین موفقیت آمیز پرسپکتیوا در روسیه و فستیوال فیلم شکستن سدها؛ جمعیت حقوق معلولان هند و تصویب قانون معلولیت (1995)؛ و برنامۀ پدولی اندونزی برای توانمندسازی اقتصادی معلولان، را می آموزند. دانشجویان همچنین به درک حقوق معلولان به مثابه زیر مجموعه ای از حقوق بشر و کسب دانش عملی دربارۀ حمایتگری از معلولان در برنامه ریزی شهری فراگیر، امکانات آموزشی برای معلولان، اشتغال زایی برای معلولان، زندگی خانوادگی، و زندگی در محله و همسایگی، و مانند آن نائل خواهند آمد. 

درس ها

 این دوره در پی دوره های ارائه شده بوسیلۀ...

دانلود