جلسه چهارم: روانشناختی دگرباش بودن

هدف: آشنایی با دگرباش بودن٬ نیازها و چالش های فردی و اجتماعی و مقایسه ی زندگی آنها در داخل کشور و یا در تبعید

در این جلسه به موضوعات زیر خواهیم پرداخت:

  • دگرباش بودن و یا پناه جوی دگرباش بودن ساده نیست
  • داشتن و یا عدم داشتن حمایت خانوادگی و تاثیرات آن بر فرد
  • توقعات و مقایسه ی آن با واقعیت ها
  • مشکلات زبانی و فرهنگی
  • مشکلات مالی و عدم اشتغال
  • روابط احساسی و شرایط آن در ایران و یا در زمان پناه جویی
  • آسیب پذیری و تاثیرات روحی آن بر فرد و بروز آن در جامعه
یادداشت های درسی: 

درس ها

این دوره که پیش از این تحت همین عنوان به‌وسیله...
جامعه ی دگرباشان کیست؟ چه کارهایی تا به حال انجام شده است و...
هدف: آشنایی با دیدگاه خانواده ها در ارتباط با اعضای دگرباش...
هدف: آشنایی با پروسه ی پناهندگی دفاتر کمیسریای عالی...
هدف: آشنایی با دگرباش بودن٬ نیازها و چالش های فردی و...
 هدف: آشنایی با بیماری های آمیزشی به خصوص تفاوت اچ.آی....
هدف: آشنایی با مقوله های هجنسگراستیزی٬ دگرجنسگونه ستیزی و...
هدف: چطور یک مدیر باشیم هدف های جامعه را تعیین کنیم و برای...
هدف: آشنایی با نحوه های تماس با جامعه ی بزرگ ایرانی و...