دموکراسی و نقش شهروندان

این دوره، که بر اساس طرح مرکز آموزش شهروندی برنامه‌ریزی شده است به واکاوی رابطه میان دموکراسی و مسئولیت و حقوق شهروندان می‌پردازد. این دوره با هدف مداقه در مفهوم دموکراسی، ضمن در نظر گرفتن سنت‌های دموکراتیک، پیش‌نیازهایی که یک فرهنگ سیاسی برای حمایت از دموکراسی به آن احتیاج دارد را نیز بررسی می‌کند. همچنین، ويژگی‌های حکومت‌های دموکراتیک از جمله پاسخگویی و حاکمیت قانون، که برای داشتن حکومتی موثر و توانمند لازم است، را بر می‌شمارد. در این دوره، به کارکرد جامعه مدنی در دموکراسی‌ها و گذارهای دموکراتیک نیز اشاره می‌شود. پیش‌نیازهایی که جوامع برای تجربه گذار موفق از رژیم‌های اقتدارگرا به دموکراسی دارند از دیگر موضوعات مورد بحث در این دوره است. دانشجویان به تفصیل درباره نقش شهروندی، از جمله حقوق شهروندی و اینکه چگونه باید از این حقوق پاسداری کرد، در کنار مسئولیت‌های شهروندی و نیز دانش‌ها و مهارت‌هایی که برای شهروندی فعال به آن نیاز هست می‌اندیشند. این دوره همچنین مدل‌های مختلف مشارکت در زندگی مدنی را بر می‌شمارد، و همین‌طور به اهمیت نافرمانی مدنی می‌پردازد. دانشجویان در این دوره با برقراری ارتباط میان این مفاهیم و فضای سیاسی اجتماعی ایران به فهم ملموسی‌تری از این موضوعات دست می‌یابند. 

ثبت نام کنید

درس ها

این دوره، که بر اساس طرح مرکز آموزش شهروندی برنامه‌...
در آغاز این دوره٬ ابتدا دموکراسی تعریف می‌شود و اصول...
در این جلسه دموکراسی مستقیم در برابر دموکراسی مبتنی بر...
سه شرط وجودی یک حکومت دموکراتیک٬ پاسخگویی٬ دولتی کارآمد و...
در ابتدایی‌ترین تعریف خود، حکومت قانون مستلزم یک چیز...
موضوع این درس‌گفتار نقش جامعه مدنی به عنوان بنیاد...
در این جلسه سراغ بررسی حقوقی می‌رویم که در دموکراسی...
در این جلسه ابتدا می‌بینیم در کشورهای مختلف جهان٬ برای...
این جلسه که به بررسی استدلال‌های له و علیه دموکراسی...

دانلود