گفتگوها

در این بخش شما می توانید با تجربیات فعالان سیاسی-اجتماعی جهان در مورد نحوه آغاز فعالیت، چشم انداز، عقب نشینی‌ها و پیروزی‌هایشان آشنا شوید. گفتگوهای اختصاصی توانا با رهبران جامعه‌ مدنی به مفاهیم تدریس شده در درس "برنامه‌ تهیه‌ فعالیت"می پردازد. این مفاهیم شامل سبک رهبری، پیام رسانی و شکل دادن به راهبردهای فعالیت بر اساس فضای مدنی خاص است.

شما همچنین می توانید متن گفتگوها را به فارسی یا انگلیسی مطالعه کنید.