مشارکت گرایی و حقوق اقلیت(1)

مشارکت گرایی و حقوق اقلیت ها در دموکراسی، دکتر شهرام خلدی، جلسه اول، حقوق اقلیت ها در تاریخ معاصر