مشارکت گرایی و حقوق اقلیت(5)

مشارکت گرایی و حقوق اقلیت ها در دموکراسی ها، دکتر شهرام خلدی، جلسه پنجم، نگاهی به تجربه لبنان