Search

English

مرکز آموزش شهروندی: عناصر دموکراسی

این ترجمه اختصاصی توانا از متن «عناصر دموکراسی» تهیه‌شده توسط مرکز آموزش شهروندی، مفاهیم بنیادین دموکراسی در تئوری و عمل را به طور روشن توضیح می‌دهد. در این متن شما با این مفاهیم آشنا می‌شوید:

– اصول بنیادین دموکراسی

– شهروندی دموکراتیک و نقش شهروندان، حقوق و وظایف

– نظرات اساسی، خصوصیات و بنیادهای اجتماعی یک جامعه آزاد شامل آزادی و محافظت از حقوق بنیادین، عدالت، قانون و بنیادهای اجتماعی و سازوکارهای مدنی

– حکومت دموکراتیک و رویکردهای سیاسی دموکراسی

«عناصر دموکراسی» (Elements Of Democracy) را با ترجمه آموزشکده توانا به فارسی، به رایگان دانلود کنید و بخوانید!

انتشارات بیشتر ...