Search

English

اهمیت مراحل رشد کودک از تولد تا سه سالگی

سه سال اول زندگی کودک را می‌توان «دوران طلایی» نامید. چنانچه والدین در این دوران متوجه وجود مشکلی در فرآیند طبیعی رشد کودک شوند و به متخصص مراجعه کنند، امید بیش‌تری به پیشگیری، درمان و کنترل اختلال یا بیماری وجود دارد و هر چه دیرتر این تشخیص اتفاق بیفتد می‌تواند به منزله از دست‌رفتن فرصت طلایی برای کودک باشد. اختلالات یادگیری غالبا به دلیل حذف یا تاخیر یکی از مراحل رشد اولیه در کودک به وجود می‌آید. تشخیص اختلال اوتیسم هر چه در سنین پایین‌تر صورت بگیرد، شانس بیش‌تری برای درمان کودک وجود دارد.

اما این امر مستلزم این است که والدین مهارت‌های حرکتی و روند ذاتی و فرهنگی‌ای را،که کودک باید در سه سال اولیه کسب کند، بشناسند و مورد توجه قرار دهند.

روند ذاتی و فرهنگی از تولد تا سه سالگی

تولد تا یک سالگی:

– کشف بدن خود

– تمایل به تماس بدنی

– تمایل به مشارکت در جهان اطراف

– ارتباط آگاهانه با سایر کودکان

یک تا دو سالگی:

– چیدن میز یا سفره غذا با دستورالعمل و کمک

– نامیدن اعضای خانواده

– غذا‌خوردن با قاشق و چنگال

– مستقل غذا‌خوردن

دو تا سه سالگی:

– نام‌بردن از اعضای بدن

– نامیدن حیوانات متفاوت

– تمایز میان دختر و پسر

– چیدن میز غذا به تنهایی

– شناسایی روال تکراری مثل برنامه روزانه یا روزهای تعطیل

حرکات و مهارت‌های حرکتی از تولد تا سه سالگی

تولد تا یک سالگی:

– غلت‌زدن

– سینه‌خیز‌‌رفتن

– دراز‌‌کردن پاها

– چرخیدن

– چهار دست و پا راه‌رفتن

– بلند‌کردن سر

– تکیه‌دادن

– بالا‌کشیدن خود

– چیزی را گرفتن

– به تنهایی نشستن

یک تا دو سالگی:

– به تنهایی راه‌رفتن

– دویدن

– بالا و پایین‌رفتن از پله‌ها با کمک

– دو پایی از روی چیزی پریدن

– بلند‌شدن به تنهایی بعد از یک بار پریدن

– فوت‌کردن

– تقلید‌کردن حرکات

– از روی صندلی بلند‌شدن

– شوت‌کردن توپ

– شناختن خطرات

دو تا سه سالگی:

– راندن روروک یا ماشین بچه

– به تنهایی شلوار، کفش یا ژاکت‌پوشیدن

– به تنهایی لباس‌پوشیدن و درآوردن لباس

– توپ‌بازی

– بالا‌رفتن از موانع

– روی نوک انگشت راه‌رفتن

– نگه‌داشتن قلم در دست

انتشارات بیشتر ...