Search

English

موانع نظری و حقوقی انتخابات آزاد و منصفانه در ایران تحت جمهوری اسلامی

برنهاده‌ی این نوشته آن است که برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه در حکومت جمهوری اسلامی غیر ممکن است. برای تبیین این برنهاده در چهار بخش، نخست به واقعیت موجود یعنی مهندسی انتخابات به عنوان یک روال و چرایی آن در حکومت‌های اقتدارگرا از جمله جمهوری اسلامی می پردازم. در بخش دوم با توضیح مبانی نظری نظام جمهوری اسلامی یا فقه سیاسی آن نشان می دهم که در این حکومت انتخابات آزاد و منصفانه غیر ممکن است و اصولا این نظام بر اساس حاکمیت مردم از مجرای انتخابات پایه گذاری نشده است. در بخش سوم به قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته و در چارچوب این متن حقوقی امتناع انتخابات آزاد و منصفانه را نشان می دهم. در بخش چهارم نیز با در نظر گرفتن تحولاتی که در نظام حقوقی و واقعی جمهوری اسلامی واقع شده نشان می دهم که علی رغم برخی تحولات و علی رغم میل به اصلاحات دمکراتیک در یک جناح سیاسی و نهادهای مدنی، روندها به سوی مطلقه شدن بیشتر حکومت و غیر منصفانه و غیر آزاد تر شدن انتخابات پیش رفته است.

انتشارات بیشتر ...