Search

English

مدرن سازی، دگرگونی فرهنگی و تداوم ارزش های سنتی

صنعتی کردن جابجایی ارزشی از ارزش‌های سنتی به ارزش‌های عقلانی سکولار را با خود در پی دارد. در حالی که برآمدن جامعه پساصنعتی یک جابجایی ارزشی به سوی ارزشهایی همچون اعتماد، رفاه، مدارا و ارزش‌های پسامادی‌گرا را سبب می‌شود. فروپاشی اقتصادی، اغلب اوقات، جوامع را در جهت عکس روند فوق سوق می‌دهد.

اگر توسعه اقتصادی تداوم پیدا کند، باید انتظار داشت تا دین نهادینه شده به افول خود ادامه دهد. با این حال، تأثیر نظامهای ارزشی سنتی به احتمال زیاد به این زودی‌ها از بین نخواهد رفت، چرا که نظامهای عقیدتی از قابلیت چشمگیری در پایایی و بازیابی جایگاه از دست رفته خود برخوردارند. شواهد تجربی به دست آمده از ۶۵ جامعه نشان دهنده این واقعیت هستند که ارزش‌ها قابل دگرگونی بوده و تغیر می‌کنند، ولی در عین حال، همواره بازتاب دهنده میراث فرهنگی یک جامعه نیز باقی خواهند ماند…

این مقاله، از رونالد اینگلهارت و وین بیکر و ترجمه شده به فارسی توسط توانا، در مورد نتایج فرهنگی و سیاسی توسعه اقتصادی شرح می دهد. اینگلهارت و بیکر رابطه متغیر بین ارزش های جامعه، میراث فرهنگی، زمینه های مذهبی و تجربه های تاریخی را مورد بررسی قرار می دهند.

انتشارات بیشتر ...