English

کودکان، قربانیان بی‌دفاع جمهوری اسلامی

هدیه کیمیایی، روزنامه‌نگار، درباره سوءاستفاده جمهوری اسلامی از کودکان می‌گوید.

این برنامه سوم تیر ۱۴۰۱ به طور زنده از اینستاگرام آموزشکده توانا پخش شد.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...