Search

English

لغت‌نامه کدخدا، ۵۶: جاسوس ایرانی و بنزین و بورژوا و بعث و متعهد

جاسوس ایرانی چه باشد؟ کسی که اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و محرمانه، خیلی محرمانه، سری و به‌کلی سری کشور را آگاهانه یا ناآگاهانه در اختیار بیگانگان قرار می‌دهد. در سیستم قضایی ایران به روزنامه‌نگاران، اساتید دانشگاه، متفکران زنده، فلاسفه، دانشجویانی که جاسوس وزارت اطلاعات خودمان نیستند، همه بهائیان، همه دراویش، همه اهل سنت، همه دو ملیتی‌ها، اصطلاحا جاسوس می‌گویند. اخیرا اسماعیلی، از مقامات قضایی، گفته است که یک جاسوس ایرانی به دلیل همکاری با انگلیس به ده سال حبس محکوم شد. احتمال دارد این شخص واقعا جاسوس باشد، چون نامش برده نشده، اتهاماتی مانند فساد اخلاقی ندارد، روزنامه‌نگار و نویسنده نیست و موضوع دیگری در موردش گفته نشده است. جاسوسان افرادی هستند که با استفاده از اتومبیل و انرژی اطلاعات را منتقل می‌کنند پس باید بدانی بنزین چیست و آیا الزاما به جاسوسی مربوط است.

بنزین چه باشد؟ یکی از ترکیبات نفت است که در ایران برای سرگرمی از آن استفاده میکنیم. انرژی مناسب برای به حرکت درآوردن نامناسب خودرو. یکی از انرژیهایی که چون خوردن آن مستقیما باعث مرگ میشود، آن را دود میکنیم و بعد از آن طریق زندگیمان را ضایع میکنیم. مصارف بنزین: رفتن به مهمانی، دورزدن (دوردورکردن توی خیابان)، گشتن دنبال چیز، رفتن به شمال. وسیلهای برای نشان‌دادن خودرو به دیگران جهت درآوردن چشم آن‌ها. گاهی از بنزین برای کارهای ضروری مانند مسافرکشی استفاده می‌شود. قیمت بنزین: قیمت بنزین بر اساس میزان رضایت مردم از دولت تعیین میشود. علت افزایش قیمت بنزین: دولت احساس میکند باید وظیفه ملیاش را انجام دهد. علت تثبیت یا کاهش قیمت بنزین: دولت احساس میکند بهتر است دولتهای بعدی وظیفه ملیشان را انجام دهند. نتیجه ارزان‌شدن قیمت بنزین: مردم میتوانند برای بیکاریشان برنامه‌ریزی درستی بکنند. فایده کاهش قیمت بنزین: مستضعفان و پابرهنگان میتوانند شاهد تماشای حرکت ماشینهای خوشگل در خیابان باشند و احساس شادی کنند. دولت با دادن یارانه بنزین جلوی افزایش تصادفات، آلودگی هوا، افزایش ترافیک را… هر کاری دلش خواست میکند. رابطه بنزین و تفکر: وقتی بنزین لیتری 20 تومان بشود، مردم دائما سفر میروند و تصادف میکنند و در بیمارستان به اندیشههای الهی علاقه‌مند میشوند. وقتی بنزین لیتری هشتاد تومان باشد، مردم در ترافیک گیر میکنند و فرصت کافی برای فکرکردن به فلسفه حکومت و پاسخ‌دادن به این سوال که «این چه وضع مزخرفیه؟» دارند. وقتی قیمت بنزین به صد تومان برسد، مردم مجبور میشوند در مورد مصرف بنزینشان کمی فکر کنند، در نتیجه فقط کمی فکر میکنند. وقتی قیمت بنزین به ۱۰۰۰ تومان برسد، مردم مجبور میشوند برای زندگیشان برنامهریزی کنند و تازه میفهمند که دولت چه موضوع مهمی است و باید در انتخابات بعدی دقت کرد. وقتی قیمت بنزین به ۱۲۰۰ تومان برسد… همه فکر میکنند و کشور دچار مشکلات امنیتی میشود. در گذشته ماشین‌های گران‌قیمت بورژواها پرمصرف بود. پس باید بدانی بورژوا چیست و با کریستال چه فرقی دارد.

بورژوا چه باشد؟ موجودی است که قبلا پولدار بوده و در حال حاضر با بدبختی کلاس خودش را حفظ می‌کند. رانده‌شده. اخراج‌شده. مصادره‌شده. بربادرفته. ثروتش را باد برده و آن را به صاحبان ثروت‌های بادآورده داده است. شازده قراضه. در گذشته بورژواها سرمایهدارانی بودند که خیلی وضعشان توپ بود، ولی توپ مذکور با انواع انقلابها سوراخ شد و در حال حاضر دچار پارگی گشته است. انقلاب‌ها معمولا با انگیزش و بعثت اتفاق می‌افتد پس باید بدانیم بعث چیست و بعثت کدام است.

بعث چه باشد؟ انگیزش. رستاخیز. نام یک حزب عربی. ایدئولوژی حزب ناسیونال سوسیالیسم عربیسم. حزبی که هشتاد سال است قصد دارد سه امر متضاد یعنی ناسیونالیسم و سوسیالیسم را با عرب‌زدگی به هم پیوند دهد و پس از هشتاد سال فقط دو رهبرش از میان رفتند و دو کشور نابود شدند و دو ملت به فاک فنا رهسپار شدند. و این سه تا همه توسط اسلام نابود شدند. چون یک عده تعهد محکمی به آن داشتند. اکنون که به این‌جا رسیدیم بدان که متعهد یعنی چه.

متعهد چه باشد؟ کسی که هیچ تخصصی ندارد ولی در عوض به چیزی معتقد است که آن چیز برایش از همه چیزهای دیگر مهم‌تر است، حتی از حقیقت. موجودی که میان کارفرما، دولت، ارتش، مردم، کارگر، سوسیالیسم، فلسفه و حقیقت، اولی را انتخاب می‌کند. کسی که تا آخرین قطره خون پایداری می‌کند و تا آخر همیشه وفادار است. کسی که از هنر و علم و فرهنگ و ادبیات و سینما و بقیه چیزها استفاده می‌کند تا عقایدش – که فکر می‌کند مطلقا درست است – را به دیگران اماله کند. متعهد موجودی است که سعی می‌کند در مورد چیزهایی که به صحت‌شان ایمان ندارد، فکر نکند. متعهد گاهی معلوم‌الحال نامیده می‌شود. پس بدان که معلوم‌الحال چه باشد.

 

کدخدای علی‌آباد علیا

انتشارات بیشتر ...