Search

English

زندانیان بیمار و تکالیف مسئولان زندان نسبت به آن‌ها

واحد بهداشت و درمان موسسه، باید هر شش ماه یک بار از نظر تجهیزات و امکانات بهداشتی و پزشکی و نیروی متخصص، بررسی و بر اساس نیاز تکمیل شود. موسسه‌هایی که کم‌تر از ۵۰۰ زندانی دارند، باید در شبانه‌روز یک پرستار یا بهیار به طور مرتب در واحد بهداشت و درمان آن حضور داشته باشد، و بر حسب نیاز، یک پزشک به صورت ساعتی در روزهایی از هفته آن واحد حضور داشته باشد. در موسسه‌هایی که بیش‌تر از ۵۰۰ تا ۳۰۰۰ زندانی دارند، باید روزانه به طور مستمر یک پزشک در واحد بهداری حضور داشته باشد. و در موسسه‌های دارای بیش از ۳۰۰۰ زندانی، پزشکان باید شبانه‌روزی و در ۳ شیفت حضور داشته باشند. طبق ماده ۱۳۹ آئیننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، پزشکان متخصص هم، در همه موسسه‌ها با هر تعداد زندانی، می‌بایست به صورت ساعتی در روزهایی از هفته در واحد بهداشت حضور داشته باشند. طبق مقررات آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، مسئولان زندان‌ها، باید ترتیبی دهند که امکانات بهداری زندان برای رفع احتیاجات درمانی و بهداشتی زندانیانِ بیمار، کافی باشد و تأمین‌کننده نیاز آن‌ها به درمان و بهداشت زندانیان باشد.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...