English

از ماست که بر ماست!

یکی از همراهان توانا با ارسال این پیام می‌گوید که ما که از مسئولان امر انتقاد می‌کنیم که کارشان را درست انجام نمی‌دهند آیا به این معنا نیست که خودمان باید کارمان را درست انجام بدهیم؟

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...