Search

English

کودکان بازمانده از تحصیل

هر روز که پا از خانه بیرون می گذاریم کودکان از تحصیل‌بازمانده‌ی بسیاری می‌بینیم. همان‌ها که در گوشه‌گوشه‌ی شهر دست‌فروشی می‌کنند و حتا تکدی‌گری. در این میان کودکان دختر قربانیان مضاعفند.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...